സംസ്ഥാന ടൂറിസം പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ വിതരണം

സംസ്ഥാന ടൂറിസം അവാര്‍ഡുകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വിതരണം ചെയ്തു.