സാങ്കേതികവിദ്യാ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു!

പോലീസ് വകുപ്പിൽ സാങ്കേതികവിദ്യാ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു!