സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 18th May 2017