സിവിൽ മിലിട്ടറി ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു

സിവിൽ മിലിട്ടറി ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നു