സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് സർവീസ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തുന്നു

സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് സർവീസ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തുന്നു