സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർ എഫക്ടിവ് ഗവേർണൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർ എഫക്ടിവ് ഗവേർണൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 10th April 2017