സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചേമ്പറിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു

സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചേമ്പറിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു