സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡ് 2018

സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു.