സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 15th August 2017