ഹരിതകേരളം മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന തല ശിൽപശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനവും ചെയ്യുന്നു

ഹരിതകേരളം മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന തല ശിൽപശാല മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനവും ചെയ്യുന്നു