ഹരിതകേരളത്തിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

ഹരിതകേരളത്തിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി – 11th ജൂലൈ