ഹൈടെക് പച്ചക്കറി തൈ ഉത്പാദന കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം

മുവാറ്റുപുഴ നടുക്കരയിലെ ഹൈടെക് പച്ചക്കറി തൈ ഉത്പാദന കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു