151 കൃതികളുടെ ആദ്യ പതിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശാന്തമ്മക്ക് നൽകുന്നു

151 കൃതികളുടെ ആദ്യ പതിപ്പ്  മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രശസ്ത കവി കടമ്മനിട്ടയുടെ വിധവ, ആർ ശാന്തമ്മക്ക് നൽകുന്നു – 15th June 2017