2016ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

2016ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാരങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വിതരണം ചെയ്തു.