27ആം കേരളാ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

27ആം കേരളാ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു