48-ാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ

48-ാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വിതരണം ചെയ്തു