77ആം അഖിലേന്ത്യാ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

77ആം അഖിലേന്ത്യാ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു