സപ്പ്ലൈകോ ക്രിസ്മസ് – ന്യൂ ഇയർ ബസാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Chief Minister Inaugurates Christmas-New Year Bazaar of Supplyco at Trivandrum in 12 December 2016