കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Chief Minister Inaugurates International Film Festival of Kerala from Nishagandhi Auditorium on 9 November 2016