മുഖ്യമന്ത്രി ലൈറ്റ് മെട്രോ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു


മുഖ്യമന്ത്രി ലൈറ്റ് മെട്രോ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു    – 19th July 2017