ദേശീയ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ കമ്മീഷനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി


ദേശീയ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ കമ്മീഷനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി- 3rd July 2017