അക്രമരാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു


അക്രമരാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു – 6th August 2017