ശബരിമല അവലോകനയോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സന്നിധാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനം.


ശബരിമല അവലോകനയോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സന്നിധാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനം.