ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.