സർവകക്ഷി യോഗം 08/12/2017


ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിനെ തുടർന്നു സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു