ഹരിത സംഗമം 2017 മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു


ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത സംഗമം 2017 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.