മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം 18-08-2018


കാലവർഷക്കെടുതി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം