ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

141, മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം– 695001
ഫോൺ: 0471- 2332184, 2333241, 2333610
ഫാക്സ്  : 2333489


ഇമെയിൽ : chiefminister@kerala.gov.in


മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതിപരിഹാരവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങള്‍ ദുരീകരിക്കാനും ഒരു വാട്സ് ആപ് നമ്പര്‍ : 9188500500

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങള്‍ ദുരീകരിക്കാന്‍ ഒരു വാട്സ്ആപ് നമ്പര്‍ : 9188600600