പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. വി. എസ്  സെന്തിൽ  ഐ എ എസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

റൂം നമ്പർ . 158
നാലാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471 – Tel: 0471 – 2321011, 2517468


ഇമെയിൽ: secy2cm@kerala.gov.in