ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി

 ശ്രീ. എം. ശിവശങ്കർ ഐ എ എസ്

സെക്രട്ടറി, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി

റൂം നമ്പർ. 157
നാലാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2327979/2518653
മൊബൈൽ : 9847797000


ഇമെയിൽ: osdcmo@kerala.gov.in