മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി

 ശ്രീ . മിർ മുഹമ്മദ് അലി ഐ എ എസ്

റൂം നമ്പർ. 149
മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2327979/2518653
മൊബൈൽ :


ഇമെയിൽ: osdcmo@kerala.gov.in