പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. പുത്തലത്ത്‌ ദിനേശൻ

റൂം നമ്പർ. 156
നാലാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2518118
മൊബൈൽ : 9447813300