ഉപദേശകർ

ശ്രീ. പ്രഭാ വർമ്മ

ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌   (പ്രസ്സ് )

റൂം നമ്പർ. 155
നാലാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471-2518082
മൊബൈൽ:9447060108


ശ്രീ. എം. സി. ദത്തൻ

സയന്റിഫിക്  ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌

റൂം നമ്പർ. 160
നാലാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


മൊബൈൽ: 9447176476


ഡോ. എൻ. കേ ജയകുമാർ

ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌   (നിയമം)

റൂം നമ്പർ. 142 (A)
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2517023
മൊബൈൽ: 9447044996


ശ്രീ രമൺ ശ്രീവാസ്‌തവ

ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌ (പോലീസ്)


ഫോൺ: 0471- 2517021
മൊബൈൽ:ശ്രീ. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌ (മീഡിയ )

ഇമെയിൽ: apjbrittas@gmail.com


മൊബൈൽ: 9847720010