അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. സി. എം രവീന്ദ്രൻ

ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2518666
മൊബൈൽ: +91-94475 17775


ശ്രീ. പി. ഗോപൻ

ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2518667
മൊബൈൽ: 9447811177


ശ്രീ. മേജർ. ദിനേഷ് ഭാസ്‌കരൻ

റൂം നമ്പർ. 144
മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2518983
മൊബൈൽ: 9037049249


ശ്രീ. പി. പി അബുബക്കർ

നാലാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2517483
മൊബൈൽ: 9446575760