പേർസണൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ശ്രീ. വി. എം സുനീഷ്

പേർസണൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2517057
മൊബൈൽ: 9495365012