വിവരാവകാശം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. പി. ഗോപൻ (അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി)
ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2518667
മൊബൈൽ: 9447811177


അപ്പെല്ലറ്റ് അതോറിറ്റി

ഡോ. എൻ. കേ ജയകുമാർ (ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌   (നിയമം))
റൂം നമ്പർ. 142 (A)
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2517023
മൊബൈൽ: 9447044996