ഡൗണ്‍ലോഡുകള്‍

 1. നയപ്രഖ്യാപനം 2017(pdf)
 2. ബജറ്റ് പ്രസംഗം 2017-18(pdf)
 3. കേരള വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ നയരൂപരേഖ 2017 (കരട്) (pdf)
 4. കേരള വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ നയം 2017 അനുബന്ധനയങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളും (കരട്) (pdf)
 5. കേരള തൊഴിൽ നയം 2017 (കരട് )(pdf)
 6. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ (pdf)
 7. ലോക കേരള സഭ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം (pdf)
 8. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നയം – 2018 (കരട്) (pdf)
 9. പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്  2016 മേയ് 25 – 2018 മേയ് 24 (pdf)
 10. പാഠത്തിനപ്പുറം  (pdf)
 11.  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം (pdf)