സ്പെഷ്യൽ. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

അഡ്വ. എ. രാജശേഖരൻ നായർ

മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ: 0471- 2512021
മൊബൈൽ : 9446478981