ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

 

ചീഫ്  പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം


ഫോൺ:
മൊബൈൽ: