പ്രസ്സ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. പി.എം. മനോജ് 

നാലാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

 

മൊബൈൽ : 9446005310